QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

3 d’octubre de 2017

Sentència del Tribunal Superior de Justícia Superior sobre concurs de mèrits de la Inspecció d'Educació del 2015

Després de 10 anys que Projecte Inspectio havia denunciat les convocatòries d'accés a la Inspecció d'Educació, s'ha emès una sentència en la qual s'avala la pertinença de les nostres reinvindicacions. Agraïm la solidaritat, tenacitat i  convicció en la defensa de la Inspecció Educativa que han efectuat els membres de Projecte Inspectio.

12 de maig de 2017

Convocatòria Concurs Oposició a la Inspecció d'Educació de CatalunyaProjecte Inspectio des del seu inici el 2006 ha maldat per aconseguir uns valors professionals a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Bona part de les reinvidicacions que s'han fet han estat orientades a què la Inspecció d'Educació tingués una formació tècnica permanent d'alta qualitat. Tanmateix, s'ha demanat que es respectés el marc legal que indica que la forma d'accedir a la Inspecció és a través del concurs oposició, perquè al marge del marc legal que ho ordena així, és necessària una formació tècnica molt sòlida per poder respondre a les demanades socials que es fan a la Inspecció.

Després de 10 anys, finalment s'ha convocat el concurs oposició. La nostra proposta realitzada per escrit era de més places, però entenem que és un primer pas per donar força a un cos tècnic que sempre hem interpretat independent i al nostre entendre que hauria de dependre del Parlament de Catalunya.
Normativa publicada i altres informacions


Web d'informació del Departament d'Ensenyament

Convocatòria:


Temaris oposicions:
Llistats admesos i exclosos:
Tribunals

Criteris de correcció

2 de febrer de 2017

Síndic de Greuges.

Convidats Projecte Inspectio a la reunió d'entitats pel Síndic de Greuges, amb motiu de la presentació a la presentació de l'Informe anual al Parlament 2016. La situació dels drets a Catalunya.

Vàrem demanar públicament de nou, que el Síndic insti al Departament d Ensenyament a la convocatòria de concurs oposició al Cos de la Inspecció d'Educació de Catalunya.

23 de desembre de 2016

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de decret de regulació de la integració al cos d'inspectors d'educació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya dels funcionaris docents del cos d'inspectors d'educació


D’acord amb l’establert a l’art. 133 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha publicat a la pàgina web del Departament d’Ensenyament la informació relativa a la consulta pública prèvia a l’elaboració i redacció de l’avantprojecte de decret de regulació de la integració al cos d’inspectors d’educació de la Generalitat de Catalunya dels funcionaris docents del cos d’inspectors d’educació, en desplegament de les previsions contingudes a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

2 de desembre de 2016

30 de novembre de 2016

Projecte Inspectio avui a la desena edició del Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia


Agraïm al Cercle d'Economia, la invitació d'avui a un acte tan interessant tant per les experiències magnífiques dels centres premiats: Escola d'Educació Especial Crespinell, Escola Lanaspa i Institut Montserrat Roig de Terrassa i Escola Virolai, així com pel debat conduït per Carles Mata amb la intervenció de Josep Maria Esteve, director de l'Institut-Escola Jacint Verdaguer i Miguel Àngel Alegre, Recercador d'Ivàlua.
22 de novembre de 2016

10 anys de Projecte InspectioAvui hem celebrat, l'Associació Professional d'Inspectors i Inspectores d'Educació de Catalunya, Projecte Inspectio els nostres 10 anys de camí vers una Inspecció professionalment independent. 

Ens reafirmem en els principis del nostre Manifest Professional, perquè més que mai és necessària per a l'Educació de Catalunya, una Inspecció professional independent per poder desenvolupar les nostres funcions d'avaluació, supervisió i assessorament amb el lògic encaix institucional que la funció pública ordena.

Una Inspecció professionalitzada, amb actualització de formació permanent, amb coneixement aprofundit dels instruments d'avaluació pertinents i així poder oferir socialment, el valor afegit necessari al Sistema. 

Cal dir que en aquest moment a Catalunya, tenim una Inspecció molt debilitada perquè bona part dels efectius d'Inspecció es troben en una situació molt precària des del punt de vista laboral. Projecte Inspectio ha maldat durant aquests 10 anys de trajectòria, perquè això no succeís, ja que entenem que tal com deia la LOGSE, la Inspecció d'Educació és un factor de qualitat, i per tant, ha de ser un col·lectiu molt sòlid.

Hem dut accions encaminades no al mèrit personal sinó al col·lectiu, per a la millora del col·lectiu. No sempre s'ha entès, o hi hagut veus que han fet interpretacions llunyanes de la realitat. Encara que sembli impossible, o sigui difícil d'entendre, rere Projecte Inspectio, no hi ha cap altra finalitat que la millora d'un col·lectiu de cara a aportar valor a l'Educació de Catalunya. Ras i curt. Ens hem mantingut ferms a no permetre qualsevol intent de politització de l'Associació. Haurà estat un encert o no, però nosaltres entenem la Inspecció d'aquesta forma.

Agraïm a totes les persones que han format part i segueixen participant de Projecte Inspectio perquè ens donen ànims per seguir maldant per un col·lectiu professional, tècnicament molt qualificat i que és fonamental, especialment en la seva funció d'avaluació educativa per al Sistema Educatiu Català.


Teresa Cambra Sánchez
Presidenta Projecte Inspectio
Barcelona, 22 de novembre de 2016

12 de novembre de 2016

31 d’octubre de 2016

Nova Biblioteca Inspectio


Estem treballant en una nova secció al nostre web, amb l'epígraf BIBLIOTECA INSPECTIO. S'hi ordenaran els llibres més rellevants que han sortit publicats sobre la nostra professió. Si voleu fer algun suggeriment, només cal que ens adreceu un missatge a la bústia que hem posat per a aquest ús.


José Gomis Fuentes, Cuestionarios de Inspección Educativa. Octubre 2016

José Gomis Fuentes, Cuestionarios de Inspección Educativa. Tomo I. Volumen 1. Createspace Independent Publishing Platform. 2016

Cuestionarios sobre el Temario Oficial a las Oposiciones del Cuerpo de Inspectores. 
La obra aborda no solamente los temas de la Parte General A del Cuerpo de Inspectores, sino que además intercala cuestionarios sobre la legislación vigente aplicable: LOE 2/2006, de 3 de mayo, LOMCE 8/2013, Real Decreto 126 del Curriculo de Primaria, y un largo etc.

Los títulos de los cuestionarios de este primer tomo son los siguientes:

CUESTIONARIO 1. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDA-MENTAL DEL CIUDADANO. LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA: ORIGEN, EXTENSIÓN Y TENDENCIAS.

CUESTIONARIO 2. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL. EL CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO PERMANENTE.

CUESTIONARIO 3. LA DIMENSIÓN EDUCATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA: LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS.

CUESTIONARIO: ORDEN EDU/3122/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LAS MISMAS.

CUESTIONARIO: NORMATIVA BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR.

CUESTIONARIO: ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL EXTERIOR.

CUESTIONARIO 4: LA ACCIÓN EDUCATIVA EN EL EXTERIOR.

CUESTIONARIO 5. LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS.

CUESTIONARIO 6. LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN: ESTRUCTURA, PRINCIPIOS, FINES Y CONTENIDOS.

CUESTIONARIO 7. EL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.

CUESTIONARIO 8. CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN. EDUCACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL. POLÍTICAS DE MEJORA.

CUESTIONARIO 9. LA ENSEÑANZA BÁSICA COMO GARANTÍA DE UNA EDUCACIÓN COMÚN PARA EL ALUMNADO Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS COMO ELEMENTO COHESIONADOR.

CUESTIONARIO 10. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. LA ACCIÓN TUTORIAL COMO TAREA DOCENTE.

CUESTIONARIO 11. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y FASES DEL PROCESO. CONDICIONES Y TIPOS DE APRENDIZAJE.

CUESTIONARIO 12. LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA EDUCACIÓN: EDUCACIÓN EN VALORES.

CUESTIONARIO 13. LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

CUESTIONARIO 14. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD. COEDUCACIÓN. EDUCACIÓN EN CONTEXTOS CULTURALES.

CUESTIONARIO 15. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN.

CUESTIONARIO 16. EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL USO DE LA BIBLIOTECA. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA, HÁBITOS Y ACTIVIDADES. MEDIDAS Y PROGRAMAS.

CUESTIONARIO 17. PRINCIPIOS Y MODELOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO: TIPOS, FINES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA.

CUESTIONARIO 18. EL SENTIDO DE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL, EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN EL BACHILLERATO Y EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

CUESTIONARIO 19. EXPERIMENTACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS EN LA INTRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES EDUCATIVAS. EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN.

CUESTIONARIO 20: LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: LA FORMACIÓN INICIAL Y LA FORMACIÓN PERMANENTE. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE.


29 d’octubre de 2016

Tackling early leaving from education and training: strategies, policies and measures de la UE i la Fundació Jaume Bofill

Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur?
Vídeo de la sessió organitzada per la Fundació Jaume Bofill
  • Irene Psifidou, analista de polítiques educatives, European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP).
  • Aina Tarabini, professora de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora dels grups de recerca GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives).
  • Francisco Luna, coordinador de l’Equip de Didàctica de l’Institut basc d’avaluació i investigació educativa no universitària (ISEI-IVEI). És expert en avaluació i coordinador de diversos estudis sobre l’efecte de la repetició de curs i l’abandonament escolar. Remarquem especialment la intervenció de Francisco Luna pels elements clau d'anàlisi que aporta,
  • Model de garantia del dret a l'educació de Biscaia. Protocol


Novetats de la Fundació Jaume Bofill per al mes de novembre

UAB, Referències per repensar l'educació. 10a edició del cicle de converses

Document d'Avaluació de la Inspecció Basca sobre la Funció Directiva

28 d’octubre de 2016

Xavier Chavarría i Elvira Borrell, Evaluación persuasiva. Una aplicación del modelo ECCEO. Octubre 2016. Editorial Horsori


Nova publicació sobre avaluació dels companys de la Inspecció d'Educació, Xavier Chavarría i Elvira Borrell. Els felicitem per la feina feta i per aquesta interessant eina de treball.