QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

6 d’octubre de 2010

Carta oberta: Proves externes de resultats

ProjecteInspectio, en la línia d'opinar sobre els temes que afecten la Inspecció i l'Educació en general, ha publicat una nova carta oberta, aquesta vegada sobre les proves externes de resultats. En aquesta carta oberta centrem l’atenció en les proves de mesura externes als centres educatius. Projecte INSPECTIO he emés dues cartes obertes a propòsit de la “funció avaluativa de l’educació” (21.09.2006) i de les “relacions entre avaluació i mesura -interna i externa- dels centres educatius” (15.10.2009). Podeu veure en aquest blog aquestes i totes les altres cartes obertes.