QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

19 de juliol de 2010

Sentència contenciós

El Jutjat contenciós-administratiu número 7 de Barcelona ha dictat sentència sobre el recurs que va presentar la nostra associació contra la Resolució EDU/2130/2008, de 3 de juliol, de la Secretaria general del Departament d’Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya. La sentència declara la inadmissibilitat del recurs per falta de legitimació activa de la nostra associació.
No podem estar-hi d'acord; sabem que les lleis són interpretables i, per tant, podríem haver acceptat que la sentència desestimés el nostre recurs basant-se en raonaments jurídics que rebatessin la sòlida argumentació que contenia però de cap manera podem acceptar que una associació professional d'inspectors no estigui legitimada per defensar en qualsevol àmbit els interessos professionals del col·lectiu que representa. Per tant, us anunciem que recorrerem aquesta sentència i que seguirem lluitant per una Inspecció professional i independent en la línia del nostre manifest fundacional.