QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

26 de març de 2010

Al·legacions al projecte de decret Agència Avaluació

L'associació ProjecteINSPECTIO, atès el que disposa l'Edicte de 24 de febrer de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, ha manifestat la seva voluntat de participar en el procés d'elaboració d'aquest projecte de decret a través d'un escrit d'al·legacions que hem lliurat avui al registre del Departament d'Educació.
En aquest escrit manifestem la nostra discrepància amb diversos aspectes del projecte de decret i proposem alguns canvis, especialment en el sentit de delimitar molt clarament les funcions de l'Agència d'Avaluació i de la Inspecció d'Educació. Pensem que les funcions que atribueix a la Inspecció d'Educació la normativa actual, especialment la LEC i la LOE, són irrenunciables i sobre aquesta base s'ha de concretar la col·laboració de la Inspecció amb la nova Agència d'Avaluació.