QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

1 de desembre de 2009

La funció inspectora de l'educació escolar

El president de Projecte Inspectio, Jesús Rul, ha publicat en el darrer número (45) de la Revista Galega de Educación un article titulat la función inspectora de la educación escolar. En aquest article, l'autor constata un desajustament  en el sistema educatiu entre les lògiques político administratives i les docents, i explica la  potencialitat de la inspecció per actuar en un triple àmbit: el suport als centres, la intervenció en la planificació i avaluació  institucional i la coordinació intercentres de caràcter zonal. També afirma que ens trobem amb docents amb mancances de formació, un model directiu inadequat i una funció inspectora dispersa. Finalment descriu diverses condicions que hauria de tenir la inspecció per ordenar-la en el sentit correcte.