QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

15 d’octubre de 2009

Carta oberta: Educació, avaluació i proves

Hem publicat una nova carta oberta, Educació, avaluació i proves de resultats, que conté una reflexió sobre les realitzacions i les mancances en matèria d’avaluació i de mesura dels resultats escolars. Aquesta carta serà tramesa a tots els centres de Catalunya, a tots els inspectors i inspectores i a diverses persones, entitats i organismes relacionats amb el món de l'Educació. En la carta de tramesa es detallen els motius d'aquesta carta oberta:

Benvolgut/da Sr/Sra.
Em plau trametre-us la carta oberta, Educació, avaluació i proves de resultats, que conté una reflexió sobre les realitzacions i les mancances en matèria d’avaluació i de mesura dels resultats escolars.
Com sabeu, l’orientació adequada d’aquestes funcions amb la creació de pràctiques solvents d’avaluació i de mesura tenen efectes sobre la funcionalitat de l’educació. Interessa desenvolupar una cultura avaluativa al si de cada institució educativa i una cultura de mesura externa dels resultats de l’aprenentatge rigorosa i alhora respectuosa amb l’acció dels centres educatius.
Les pràctiques endegades en aquestes matèries al llarg de la darrera dècada no han contribuït precisament al desenvolupament d’aquests valors: errors conceptuals, models canviants i sovint precaris, metodologies confuses… que han tingut l’efecte, en molts casos, de reduir l’avaluació a burocràcia.
Entre els treballs de mesura externa i la pràctica de l’avaluació institucional dels docents i dels centres educatius hi ha d’haver un necessari equilibri i complementació tot distingint el que totes dues hi poden aportar. La decantació que darrerament s’obseva a favor de les proves externes en detriment de les funcions d’avaluació i de mesura de les institucions educatives no contribueix al desenvolupament de la cultura avaluativa que caldria assolir.
ProjecteINSPECTIO considera escaient aquesta reflexió tenint en compte les previsions de la Llei d’Educació en matèria d’avaluació i de mesura. Fora important fer un desplegament legal equilibrat que, per aconseguir els valors indicats abans, posi l’accent en les funcions institucionals dels centres educatius.
Rebeu una cordial salutació.

Jesús Rul
President