QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

20 de novembre de 2008

Carta oberta al president de la Generalitat

Amb motiu de la tramitació del projecte de Llei d'Educació de Catalunya (LEC), la nostra associació ha fet arribar una carta d'empara al president de la Generalitat de Catalunya demanant empara davant de determinats aspectes del projecte de llei que poden posar en perill la integritat de la funció inspectora. Les demandes es concreten en tres punts:
1. El manteniment de la unitat i de la integritat orgànica i funcional de la Inspecció d’Educació. 
2. L’ordenació professional de la Inspecció com una funció d’autoritat que exerceixen amb plenitud legal els inspectors/es d’educació.
3. L'ordenació perifèrica de l’administració educativa diferenciant el liderat politicoadministratiu i el liderat professional, aquest últim mitjançant la Inspecció d'Educació.