QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

26 de novembre de 2008

Recurs Contenciós-Administratiu

Aquest recurs es fonamenta, en la línia de les cartes obertes de juliol de 2006 i juliol de 2007, en la necessitat que el procediment d'accés a la funció inspectora s'ajusti al que preveu l’article 78 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, que obliga les administracions públiques a proveir els llocs de treball mitjançant procediments basats en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, en coherència amb l’article 103.3 de la CE.
Els incompliments dels principis i de les normes concretes són nombrosos i flagrants en aquesta convocatòria i per això la nostra Associació ha decidit interposar aquest recurs en defensa de la Funció Inspectora tal com l'entenem.