QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

13 de febrer de 2008

Crítica a les bases per a la LEC

Tercer estudi publicat dintre de la categoria estudis i informes. La publicació, que s'ha distribuït en format electrònic i també s'ha editat en paper, té per títol: Crítica a les bases per a la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).
El pròleg deixa prou clar l'orígen i l'objectiu del document:
Recentment el Departament d’Educació ha fet públiques les “bases per a la llei d’Educació de Catalunya” (LEC). L’estudi d’aquest document posa en evidència la voluntat política d’ordenar amb rang legal l’educació del país. L’educació, però, ha estat, en els últims 25 anys, una de les funcions socials més regulades, per la qual cosa s’observa, entre els professionals de l’educació i en els sectors socials més propers, signes de saturació i, fins i tot, d’escepticisme. En aquest temps ha estat possible comprovar legislacions inermes, canvis erronis, incompliments i, sobretot, dues constatacions empíriques: la distància que hi ha entre normes i realitats, i que en els països amb bons resultats relatius d’educació el paper de les lleis és molt secundari.
Pel que fa a l’educació, els estudis comparats i les recerques sobre organització vénen a subratllar que estem davant d’un fenomen complex, irreductible a les simplificacions, i que les estratègies
mecàniques, com ara els canvis legals, les iniciatives centralitzades o, fins i tot, la dedicació de més recursos, no són suficients, ni generen els canvis pensats en els despatxos.
És una evidència que els factors relacionats amb el canvi efectiu són més materials que formals. Això és, tenen més a veure amb el potencial de les institucions educatives, la capacitació i la selecció exigent dels docents, la professionalitat directiva, el finançament selectiu dels factors més qualitatius, el valor real que la societat i les famílies assignen a l’educació, la consideració social dels docents, etc.
En aquest punt és escaient plantejar-se la justificació de la llei. És necessari preguntar-se sobre el per què d’una nova llei, els reptes que planteja i les motivacions que la impulsen.
Per donar resposta a aquestes qüestions i plantejar alternatives raonades, ProjecteINSPECTIO fa públic aquest document de crítica a les bases de la LEC.