QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

12 de juliol de 2007

Carta oberta: Provisió de llocs transitoris

L'Associació Educativa Projecte Inspectio ha publicat una nova carta oberta sobre la provisió de llocs de treball transitoris a la Inspecció d'Educació, arran de la convocatòria d'un concurs de mèrits per a la provisió d'aquests llocs. En aquest document es revisen els diferents aspectes del concurs de mèrits i es valora la seva adequació en funció del model E2APF (estàndarts d'excelència de l'accés a la funció pública. 
El punt de partida que explicita aquesta carta oberta és ben clar:
Aquesta Resolució de convocatòria de llocs ha d’atenir-se al que preveu l’article 78 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic que obliga les administracions públiques a proveir els llocs de treball mitjançant procediments basats en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, en coherència amb l’article 103.3 de la CE. 
També hi ha la versió en castellà.