QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

20 d’abril de 2007

Accés a la funció inspectora

Tenim ja el quart document de la sèrie "estudis i informes": Accés a la funció inspectora. Condicions, procediments. Es tracta d'un estudi molt documentat, extens i acurat sobre els procediments d'accés a la funció inspectora a les diverses comunitats autònomes. Com sabeu, l'accés al Cos d'Inspectors d'Educació és per concurs-oposició però ben sovint, en ocasió de vacant o quan les administracions educatives no poden o no volen convocar aquestes oposicions, es cobreixen les vacants de forma interina per docents en comissió de serveis. L'entrada per aquesta via és molt variable i depèn de les comunitats autònomes i de la seva situació política en un moment determinat. El ventall, tal com podeu veure en aquest estudi, és molt ampli i va des del rigor d'un concurs de mèrits amb comissió de selecció independent fins a la designació digital sense cap control. 
Llegiu i compareu ....