QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

11 de desembre de 2006

Carta oberta al Conseller d'Educació

L'Associació ha publicat una carta oberta dirigida al Conseller d'Educació, nomenat recentment per a aquest càrrec. En aquesta carta es plantegen diversos temes relacionats amb l'Educació i es formulen alguns interrogans sobre el camí a seguir per millorar el servei educatiu. Juntament amb aquesta carta oberta, s'ha enviat al conseller l'estudi titulat perspectives, condicions i factors d'excelència en educació, publicat per la nostra associació.