QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

21 de setembre de 2006

Carta oberta: Funció avaluativa

L'Associació educativa Projecte Inspectio ha publicat una nova carta oberta sobre la funció avaluativa de la Inspecció d'Educació. En aquesta carta, elaborada a la llum dels principis del manifest fundacional, ens manifestem en contra de les accions pseudoavaluatives en què s’ implica la Inspecció d’ Educació des de la SDGI. La conclusió és la següent: 
PROPOSEM la suspensió o moratòria de l’ anomenat “pla d’avaluació” que consta a la planificació general de la Inspecció d’ Educació (pla director) durant el curs escolar 2006-07, tot dedicant aquest període de temps a definir i concretar millor la funció inspectora en matèria d’ avaluació.
També s'ha publicat la versió en castellà d'aquesta mateixa carta oberta.