QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

12 de maig de 2017

Convocatòria Concurs Oposició a la Inspecció d'Educació de CatalunyaProjecte Inspectio des del seu inici el 2006 ha maldat per aconseguir uns valors professionals a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Bona part de les reinvidicacions que s'han fet han estat orientades a què la Inspecció d'Educació tingués una formació tècnica permanent d'alta qualitat. Tanmateix, s'ha demanat que es respectés el marc legal que indica que la forma d'accedir a la Inspecció és a través del concurs oposició, perquè al marge del marc legal que ho ordena així, és necessària una formació tècnica molt sòlida per poder respondre a les demanades socials que es fan a la Inspecció.

Després de 10 anys, finalment s'ha convocat el concurs oposició. La nostra proposta realitzada per escrit era de més places, però entenem que és un primer pas per donar força a un cos tècnic que sempre hem interpretat independent i al nostre entendre que hauria de dependre del Parlament de Catalunya.
Normativa publicada i altres informacions


Web d'informació del Departament d'Ensenyament

Convocatòria:


Temaris oposicions:
Llistats admesos i exclosos:
Tribunals

Criteris de correcció