QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

23 de desembre de 2016

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de decret de regulació de la integració al cos d'inspectors d'educació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya dels funcionaris docents del cos d'inspectors d'educació


D’acord amb l’establert a l’art. 133 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha publicat a la pàgina web del Departament d’Ensenyament la informació relativa a la consulta pública prèvia a l’elaboració i redacció de l’avantprojecte de decret de regulació de la integració al cos d’inspectors d’educació de la Generalitat de Catalunya dels funcionaris docents del cos d’inspectors d’educació, en desplegament de les previsions contingudes a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.