QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

12 d’agost de 2015

eldiarionorte Euskadi / Euskadi ¿Qué hace el colegio para evitar el fracaso escolar? 12.08.2015

País Basc, la CCAA amb menys absentisme escolar, fins i tot per sota la mitjana de la UE. L'article dóna compte de mesures i recursos, tots destinats a l'escolarització i màxim rendiment escolar dels alumnes.
Tanmateix constatem a partir del Programa para garantizar el derecho a la Educación de Biskaia. Erradicación de la desescolarización y del absentismo escolar en el territorio de Bizkaia, 2015, s'estableixen mesures de control molt àgils amb una participació molt activa per part de la Inspecció Educativa.

Remarquem l'excel·lència del document.