QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

26 de maig de 2015

Publicació al DOGC dels càrrecs d'inspector o inspectora en cap de lliure disposició a Catalunya

Convocatòria

S'han convocat avui els càrrecs d'inspector o inspectora en cap de les Inspeccions Territorials de Catalunya, llevat del Maresme, atès que el nomenament d'aquest territori es va produir el 2012, mentre que als altres varen ser del 2009 i procedia ara fer la renovació.

Malgrat el Decret d'Inspecció defineix aquest nomenament per lliure designació, així com els d'Inspector en cap adjunt, coordinadors geogràfics i coordinadors d'àrees ,ProjecteInspectio des de la seva creació proposava l'eliminació del nomenament d'aquests càrrecs per lliure designació.

Recordem les reivindicacions proposades des del 2006:

1. Adscripció orgànica de la Inspecció d'Educació al Parlament de Catalunya o a la Conselleria d'Educació com a òrgan superior tècnic de control social de l'educació amb funcions de supervisió, avaluació i assessorament.

2. Accés a tots els llocs de treball de la funció inspectora per concurs-oposició i els de caràcter transitori per concurs de mèrits. En tots els casos segons criteris de racionalitat i legalitat (mèrit, capacitat, concurrència, publicitat) amb tribunals de selecció independents, plurals, equilibrats i imparcials.

3. Accés a tots els càrrecs de prefectura i de coordinació de la Inspecció d’ Educació per procediments professionals (eliminació de la lliure designació) segons els criteris de racionalitat indicats.

4. Creació d’òrgans col·legiats en els diferents àmbits en què s’ ordeni la Inspecció d’ Educació per potenciar la coordinació professional i la participació.

5. Potenciació del treball especialitzat, vinculat a l’educació i l’ aprenentatge, en coherència amb les especialitats professionals dels inspectors i les inspectores.

6. Reconeixement dels mèrits professionals dels inspectors en comissió de serveis en el procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors.

7. Dignificació de la funció inspectora professionalment i econòmica en coherència amb la seva funció.