QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

26 de febrer de 2009

Carta oberta: Participació en actes públics

Una nova carta oberta dedicada a la participació de la Inspecció d'Educació en actes institucionals als centres i serveis educatius. En aquesta carta es denuncia la decantació política de molts actes institucionals en centres educatius i es recomana als inspectors i inspectores d’educació decidir la seva participació o no en aquests actes en funció de dos criteris que definiexen una pauta deontològica:
L’assistència dels inspectors/es d’educació a actes institucionals dels centres i dels serveis educatius comporta la seva inclusió en el programa protocolari com autoritat educativa i la seva adequada participació en els actes acadèmics programats.