QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

1 de juny de 2007

Perspectives, condicions i factors d'excelència

S'ha publicat un nou document, es segon de la categoria Estudis i informes, que tracta el tema Perspectives, condicions i factors d'excelència en Educació. Aquest estudi s'ha distribuït en format electrònic i també en una edició en paper.
El pròleg ens enuncia els objectius de l'estudi:

L’interès contemporani pel valor o la qualitat de l’educació pot abordar-se des de dues perspectives: la del significat (idees, conceptes i conviccions), i la de la responsabilitat –familiar, pública i personal- vinculada amb les condicions, factors i criteris que fan possible la seva emergència i consolidació.
Tots dos enfocaments s’integren en un projecte el denominador comú del qual és el repte per l’excel·lència que inspira les expectatives i les actituds; les polítiques i les accions.
Convé observar, però, que en el món de l’educació, degut a la seva naturalesa, no hi ha una relació simple o trivial entre condicions i desenvolupaments. En efecte, no hi ha una relació mecànica entre les “entrades” i les “sortides”: entre l’ensenyament dispensat i l’aprenentatge creat hi ha una zona indeterminada relacionada amb les aptituds i les motivacions dels protagonistesdel fet educatiu modulades per factors del context sociocultural i econòmic.
La clarificació dels conceptes la seva incidència en les conviccions és un requisit necessari per als responsables en la gestió de l’educació. Aquest estudi és una petita contribució en aquest afer.
A la primera part, s’aborden els enfocaments o perspectives per apropar-se racionalment al fet educatiu i les tendències en boga. Hom sap que l’educació és un fenomen complex. La seva anàlisi i comprensió dependran de l’adequació de la perspectiva adoptada.
La segona part conté l’estudi sistemàtic de les condicions i factors que tenen acreditada relació amb l’educació, de manera que la seva presència o absència real seran determinants per a la funcionalitat i el valor del fet educatiu. Es concreten aquestes condicions i factors amb l’aval de treballs i recerques portades a terme al llarg del últims trenta anys en diversos camps del saber.