QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

1 de juny de 2006

Presentació

Projecte INSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic es recullen en el manifest, primera publicació de l'associació. També, per incrementar la difusió dels nostres principis entre tots els companys d'arreu, s'ha publicat la versió en castellà: manifiesto.
Per tal de difondre els principis de l'associació en les reunions que es faran en els diversos serveis territorials s'ha confeccionat un Power Point sobre el manifest fundacional i també la versió en castellà d'aquest mateix Power Point.