QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

23 d’octubre de 2016

Interpel·lació i moció al Parlament de Catalunya sobre la segregació educativa. Sessio 20.10.2016

Vídeos dels diputats amb les seves intervencions sobre la segregació escolar a Catalunya
Interessant sessió al Parlament de Catalunya, complementària a la publicació del Síndic de Greuges d'aquest estiu, i que Projecte Inspectio va fer-ne difusió, atès els elements clau de cohesió social que s'hi explicitaven.
Molts diputats i diputades reclamen i recorden les responsabilitats de la Inspecció d'Educació en el tema.
Document del Síndic de Greuges: La segregació escolar a Catalunya (I): La gestió del proces d'admissió d'alumnat. Juliol 2016
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en concret al Departament d’Ensenyament, a:
1) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Catalunya, mitjançant la comissió de garanties d’admissió amb la participació dels ajuntaments i les famílies, entre d’altres.
En aquest sentit, promourà l’enfortiment del paper de les oficines municipals d’escolarització en el proper procés de preinscripció.
2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extra- ordinària per al proper curs:
a) El disseny d’una estratègia compartida a escala local per combatre la segregació escolar amb els diferents poders públics i agents educatius que participen en l’admissió d’alumnat i que estan representats en les comissions de garanties d’admissió.
b) En aquesta estratègia compartida, dissenyarà per al proper curs sota l’objectiu prioritari de la lluita contra la segregació, la utilització de les eines de política educativa disponibles actualment, com ara l’establiment de zones educatives, l’obertura o tancament de nous centres i línies, les ampliacions o reduccions de ràtios, les reserves de plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques o les adscripcions entre centres de primària i secundària.
c) Establirà com a criteri pel manteniment dels concerts educatius la coresponsabilització en la matriculació de l’alumnat amb més dificultats.
d) Els criteris de programació de l’oferta de places seran els mateixos per als dos sectors de titularitat.
e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció, prioritzarà la conservació de les línies públiques.
f) Controlarà i sancionarà, si és el cas, les irregularitats, tant en centres públics com privats, relacionades amb la gestió del procés d’admissió d’alumnat, com ara: l’assignació de punts addicionals a determinades sol·licituds quan no corresponen, la matriculació d’alumnes d’altres cursos per garantir la continuïtat de l’oferta i del concert educatiu, l’escolarització d’alumnes al centre sense tenir-los matriculats o l’aplicació d’ampliacions de ràtio sense autorització, així com actuar d’ofici.
g) Allargarà la reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives específiques fins a la finalització de tots els processos de matriculació en l’inici de curs.
h) Revisarà les adscripcions entre centres de primària i secundària, per evitar adscripcions entre centres que tenen ambdós una demanda feble o socialment desafavorida i poden afavorir la creació de bosses d’exclusió.
i) Incrementarà en els propers pressupostos de la Generalitat les partides suficients per poder revertir les retallades que ha patit la contractació de professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, els logopedes dels CREDES, vetlla- dors i vetlladores, tècnics d’integració sociocultural i auxiliars de suport.
j) Per tal de dotar de publicitat i transparència a tot el procés de preinscripció i matriculació, es regularan els següents aspectes:
1. L’obligatorietat de publicar la llista d’alumnat matriculat, com també succeeix amb l’alumnat admès, i les modificacions que es produeixin fins a l’inici de curs escolar en la llista de matriculats: que es faci pública, de forma periòdica i fins a l’inici de curs, la relació d’alumnat matriculat al centre, amb la data de matrícula.
2. Es faran públiques les relacions baremades d’alumnat preinscrit que incorporin, no només les primeres opcions sinó també les segones i posteriors opcions, per ordre de sol·licitud del centre i de puntuació.
3. Publicar les vacants que romanguin al centre i que es vagin generant fins a l’inici de curs.
3) Per tal de ser escrupoloses en el compliment de l’article 50.2 de la LEC sobre les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics, la Generalitat de Catalunya prendrà les següents mesures aplicables en el proper procés de preinscripció i matriculació:
a) Elaborarà un document informatiu on es reflecteixi la legislació i normativa vigent referida a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats que, tant durant el període d’admissió de peticions com en el període de matriculació, tots els centres sostinguts amb fons públics proporcionaran a les famílies de manera prescriptiva.
b) En aquesta informació s’hi farà constar, entre d’altres, els següents conceptes:
1. Els centres en cap cas podran reclamar a la famílies, ni percebre de les mateixes, quantitats econòmiques per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, ni exigir aportacions en concepte de matrícula de reserva de plaça. Tampoc podran imposar a les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions.
2. No es podrà exigir l’adquisició de material escolar per comprar al propi centre o en determinats establiments.
c) Aquesta informació estarà visible en la portada de totes les webs dels col·legis sostinguts amb fons públics, així com a la web del departament d’Ensenyament.
d) Els centres sostinguts amb fons públics que tinguin previst sol·licitar «aportacions voluntàries», ho faran cada curs escolar, mitjançant una sol·licitud per escrit, on s’especificarà que és una aportació totalment voluntària, i en la qual les famílies constataran mitjançant signatura el seu consentiment. La sol·licitud haurà de reflectir que en qualsevol moment es pot revocar aquesta aportació.
e) Inclourà en el Pla Anual d’Inspecció actuacions de vigilància i control del cobrament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres sostinguts amb fons públics.