QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

3 de novembre de 2015

Disposicions modificades que afecten la Llei 30/1984 i la Llei 7/2007

ha estat modificada per:
  • Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (Ref. BOE-A-2015-11644).

ha estat modificada per:
  • Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (Ref. BOE-A-2015-11644).
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Ref. BOE-A-2015-11719).