QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

4 d’agost de 2015

CRELLCentre for Research on Education and Lifelong Learning. ET2020 Indicators Contextual indicators supporting the Education and Training Monitor 2014. UE

Interessant página de la UE que ofereix una de les activitats de suport relacionades amb l'Estratègia Europa 2020, la metodologia de JAF. Assoliments dels països per a cada un dels sis punts de referència ET 2020 (indicadors principals, sub-indicadors i sub-grups) es resumeixen en taules i després es poden visualitzar en gràfics que permeten una comparació amb el rendiment de nivell de la UE.