QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

1 d’agost de 2015

Concurs de mèrits a la Inspecció d'Educació a les Illes Balears avui al Diari Oficial de les Illes Balears. BOIB. 01.08.2015ProjecteInspectio celebrem la convocatòria de concurs de mèrits a les Illes Balears, amb 14 places, en una convocatòria on la comissió de selecció és conforme norma amb el president nomenat per designació i els altres membres per sorteig:

"4. Comissió de Selecció Es constitueix la Comissió de Selecció que ha d’actuar en aquest procediment, la qual és integrada pels membres següents: a. Un inspector designat pel conseller d’Educació i Universitat, que ha d’actuar com a president. b. Quatre inspectors del cos d’inspectors d’educació de l’Administració educativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en actiu, seleccionats per sorteig. El sorteig, que ha de ser públic, s’ha de fer dia 24 d’agost a les 10.00 h a la seu de la Conselleria d’Educació i Universitat ( Departament d’Inspecció Educativa). Per dur a terme el sorteig, s’han de fer dos grups per atendre la paritat dels membres del tribunal. L’inspector amb menys antiguitat ha d’actuar com a secretari. En el cas d’igualtat, el secretari ha de ser el de menys edat. Així mateix, s’han de nomenar els suplents respectius. Al sorteig hi poden assistir els aspirants a la convocatòria, els quals han d’acreditar la seva condició mitjançant la sol·licitud corresponent."

i que en la primera fase es valoren les mèrits:

"6. Procediment de selecció El procediment de selecció s’ha de desenvolupar en dues fases: A. Fase de concurs: En aquesta fase, la Comissió de Selecció ha de valorar els mèrits dels aspirants obtinguts amb anterioritat a l’acabament del termini per presentar sol·licituds, d’acord amb el barem que figura en l’annex 4 d’aquesta Resolució, elaborat a partir del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, citat més amunt. Solament s’han d’admetre les sol·licituds dels aspirants que compleixin els requisits establerts en el punt primer de les bases de la convocatòria i que obtenguin una puntuació mínima de 5 punts en la valoració dels mèrits especificats en els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’annex 4 d’aquesta Resolució. La puntuació dels apartats 1, 2, 3 i 4 no pot superar els 10 punts. La Comissió de Selecció ha d’aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que s’ha de publicar als taulers d’anuncis del Departament d’Inspecció Educativa, de la Delegació Territorial de Menorca i de la Delegació Territorial d’Eivissa–Formentera. Així mateix, també s’ha de publicar a la pàgina web del Departament d’Inspecció Educativa (). Mitjançant la publicació d’aquesta relació provisional d’admesos i exclosos es considera efectuada la notificació als interessats d’acord amb el que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En el cas dels aspirants exclosos, s’ha d’indicar la causa d’exclusió. Contra la relació a què fa referència l’apartat anterior, els aspirants poden presentar reclamacions davant la Comissió en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació als llocs indicats anteriorment. La Comissió disposa de dos dies hàbils per resoldre les reclamacions abans de publicar la llista definitiva d’admesos i exclosos. B. Fase de projecte i entrevista.
Els aspirants han de presentar, juntament amb la resta de documentació, un projecte basat en la normativa que regeix la inspecció educativa que plantegi l’organització i el funcionament d’aquesta en el marc de les directrius i del Pla establerts per la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 25 de novembre de 2011 per la qual es fixen les directrius i s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al període 2011-2015 (BOIB núm.187, de 15 de desembre) i en el marc del Programa d’Actuació vigent, així com propostes d’intervenció. B.1. Projecte El document no pot excedir els quinze fulls de mida DIN A4, sense comptar les portades i l’índex, escrits per una sola cara amb interlineat d’1,5. Per qualificar-lo, s’han de valorar els aspectes formals (presentació) i els continguts (estructura, contingut, pertinència, rigor conceptual, coherència, adequació, etc.). El projecte s’ha de valorar amb 2,5 punts com a màxim. B.2. Entrevista La Comissió de Selecció ha de convocar cadascun dels aspirants que hagin superat la fase de concurs a una entrevista perquè defensin el seu projecte i el debatin amb els membres de la Comissió. La defensa no ha de consistir en la repetició de l’exposició dels continguts del projecte, que ja s’han formulat en el document presentat, sinó en l’exposició de les bases i els arguments en què es fonamenta. Els aspirants disposen de quinze minuts per defensar el projecte i de cinc minuts per respondre les preguntes de la Comissió i debatre el projecte amb aquesta. L’entrevista s’ha de valorar amb 2,5 punts com a màxim. La Comissió de Selecció ha de convocar els aspirants per a l’entrevista amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores mitjançant una notificació publicada als mateixos llocs indicats anteriorment. "

Felicitats! Esperem que algun dia a Catalunya les convocatòries de concurs de mèrits també siguin així. 

Aplaudim les declaracions del portaveu del Govern, Sr. Marc Pons sobre la convocatòria d'oposicions de la Inspecció d'Educació per a l'octubre 2015 i que aquesta convocatòria de concurs de mèrits sigui tan sols un procediment d'urgència, tal com ordena el marc legal. 

El nostre més sincer reconeixement al Conseller d'Educació, Sr. Martí March per la seva decisió consensuada i acordada amb les associacions d'inspectors de Balears ADIDE, ANIES i USIE, i la mesa sectorial d'educació, que integren sindicats i altres representants de l'àmbit educatiu.