QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

26 d’agost de 2015

e-Include. The e-Journal of Inclusion Europe. 20 propositions to improve inclusive education in Madrid.

Propostes molt interessants per a la inclusió d'alumnes de necessitats educatives especials formulada per FEAPS. 

Es proposa una avaluació externa a la proposta núm. 19 sobre el grau d'inclusió i d'atenció a la diversitat als centres feta per Institucions Universitàries. Llàstima que no es pensi que la Inspecció Educativa és el cos professional que té l'encàrrec per Llei Orgànica d'avaluar externament les instituciones escolars.

"19.Se realizará una evaluación externa por parte de instituciones universitarias, del grado de inclusión y de atención a la diversidad de los centros
Las familias queremos conocer la eficacia de la educación inclusiva, queremos tener la tranquilidad de que los procesos se desarrollan correctamente y de que se pueden mejorar, para ello contar con una evaluación experta y externa al sistema consideramos que garantiza una mayor rigurosidad en los resultados de la evaluación"