QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

15 de juliol de 2015

La UNESCO presenta el 14 de juliol a Barcelona el seu document "Repensar l'educació vers un bé comú mundial?" en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill.

S'adjunta el document annex publicat per la UNESCO  
Repensar l'educació vers un bé comú mundial? 

La versió original es titula Towards a global common good? 
Document en anglès 
Document en francès
Document en espanyol