QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

17 de desembre de 2013

Nova Carta Oberta de Projecte Inspectio sobre el darrer concurs de mèrits a la Inspecció d'Educació a Catalunya


CARTA OBERTA: PROVISIÓ DE LLOCS TRANSITORIS A LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ. 

RESOLUCIÓ ENS/1030/2013, de 3 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya

ProjecteINSPECTIO des de l'any 2006 ha traslladat al Departament d'Ensenyament i a Funció Pública cartes obertes on ha explicitat les irregularitats greus dels procediments en les diferents convocatòries de provisió de llocs transitoris a la Inspecció d’Educació.

El darrer procés selectiu, regulat per la RESOLUCIÓ ENS/1030/2013, de 3 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya, presenta mancances i irregularitats les quals volem posar a la seva consideració.

El rang i l’abast del principi de mèrit, que és el nucli bàsic d'un concurs de mèrits, en aquesta convocatòria incompleix la norma del Reglament de funció pública, DECRET 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que especifica a l’ “art.24.2 En la primera fase, quan n’hi hagi més d’una, es procedirà a valorar els mèrits professionals”, amb la qual cosa s’inverteix l’ordre legal. Cal dir que en altres concursos de mèrits del Departament d'Ensenyament es fa de forma correcta, com per exemple, els concursos de mèrits de directors de centres públics on primerament es valoren els mèrits. D'altra banda, en altres CCAA que enguany s'han realitzat concursos de mèrits d'Inspecció, efectivament en primer lloc es valoren els mèrits. (Orden ECD/112/2013, de 13 de septiembre, que establece las bases y convoca concurso de méritos para la provisión de una plaza de ins- pector accidental de educación, en régimen de comisión de servicios, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 12 de julio de 2013, por la cual se convoca el concurso de méritos para la ocupación de puestos de trabajo de inspectores de educación. Illes Balears.) Adjuntem les convocatòries.

En el cas que ens ocupa, la primera fase del procés selectiu ha estat una prova anomenada objectiva de caràcter eliminatori amputant de facto el principi de mèrit als candidats eliminats.

D'altra banda, entenem que la puntuació de barem atorgada als anys d'exercici de funció directiva és molt baixa i més si tenim en compte que considerem que les funcions exercides pels directors són les més funcionals de cara a desenvolupar la funció inspectora i que la LOE en fa un tractament específic en aquest sentit.

La proporcionalitat entre les fases del concurs de mèrits també està definida de forma clara al mateix Reglament:

24.2 En la primera fase, quan n'hi hagi més d'una, es procedirà a valorar els mèrits professionals previstos a l'article 14.1 d'aquest Reglament. La qualificació d'aquests mèrits no podrà ser inferior al 65% de la total del concurs, sens perjudici del que estableixen els articles 14.3 i 27.3.

24.4 La qualificació total que s'adjudiqui als coneixements, habilitats i aptituds concretes que es valorin en aquestes fases restants no podrà excedir en cap cas el 35% de la qualificació màxima global, sens perjudici del que estableix l'article 27.3 d'aquest Reglament.

A la convocatòria esmentada no es té en compte la proporcionalitat, ja que en primer lloc es plantejava una prova suposadament objectiva que puntuava com a màxim 10 punts, una segona fase d'entrevista que també puntuava 10 punts i una tercera fase de mèrits igualment amb 10 punts. Per tant, és obvi que no s'ha seguit el procediment normatiu. En conseqüència, també assenyalem que s’altera el que indica la norma legal.

La composició de la comissió. Pel que fa a la composició de la comissió no s'ha tingut en compte el Real Decreto 276/2007, concretament en els articles 7.7. “La designación de los presidentes de los tribunales se realizará libremente por el órgano convocante. Los demás miembros serán designados por sorteo, con la excepción de aquellos cuerpos o especialidades en las que el número de titulares no permita la realización del mismo, en cuyo caso las convocatorias podrán disponer otra forma de designación. No obstante lo anterior, las Administraciones educativas podrán disponer la posibilidad de participación voluntaria en los mismos, en la forma y plazo que establezcan, y siempre con carácter previo al procedimiento de designación forzoso, pudiendo ser esta participación reconocida como mérito a los efec- tos que se determinen” i 7.8. “Las comisiones de selección estarán constituidas por al menos cinco miembros, pudiendo formar parte de ellas los presidentes de los tribunales. En todo caso será de aplicación lo previsto en los apartados anteriores respecto de los miembros de los tribunales”

La resolució explicita:”La presidència de la comissió recaurà en la persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació o persona en qui delegui. Dos vocals (titulars i suplents) seran designats per la persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació d’entre els inspectors en cap i inspectors en cap adjunt dels territoris i dels adscrits a la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació. Els altres dos vocals (titulars i suplents) seran designats per sorteig realitzat entre els funcionaris del cos d’inspectors d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’administració educativa amb destinació a Catalunya, amb la distribució següent: un triat d’entre els inspectors coordinadors d’àrea específica i coordinadors territorials; l’altre, d’entre la resta d’inspectors.”

En conseqüència, dels quatre membres que havien de ser per sorteig, només dos complien els requisits.

La validesa i confiabilitat de la prova objectiva. L’anàlisi tècnica de la prova a què va tenir accés aquesta Associació professional aporta els següents elements:

Perfil de la prova. Formada per 50 ítems amb un enunciat i quatre opcions de resposta amb una de vàlida. Almenys 12 ítems (24%) són petits casos més que ítems d’un prova objectiva.

Ítems i enunciats. Hi ha molts enunciats que consisteixen en frases curtes amb punts suspensius sense relació gramatical amb les respostes, la qual cosa dificultava greument la interpretació de la pregunta. N’hi ha un altre tipus de pregunta de format més llarg i entenedor.

Opcions de resposta als ítems. Poden fer-se les següents consideracions:
    Algunes són clarament objectives perquè són alternatives. La resposta vàlida és excloent de la resta. En algunes l’alternança de les respostes depèn d’interpretacions, en molts casos estrictament formals, i d’interpretacions possibles del contingut de determinades paraules. Alguns ítems tenen respostes no homologables des del punt de vista objectiu.

Validesa i confiabilitat de la prova. Aproximadament 19 ítems (38%)       tenen una validesa alta, la resta és millorable.

Continguts. Abasten gran varietat de temes significatius des del punt de vista educatiu, tot i que manquen aspectes rellevants per a la funció inspectora, si més no en la proporció corresponent i que estaven enunciats a la convocatòria, com ara drets i deures del funcionari docent i procediment administratiu.

Finalment, considerem que és del tot inexcusable la convocatòria urgent d’un concurs oposició d'inspecció tenint en compte la situació actual de la Inspecció d’Educació a Catalunya, on en pocs anys quedarà en una situació de provisionalitat i de precarietat amb l’efecte d’afeblir un òrgan cabdal del sistema educatiu. Recentment a Extremadura l'Associació d'Inspectors d'Extremadura ha impugnat i guanyat via contenciós el darrer concurs de mèrits d'inspecció (RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.o 241/2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 2 de Badajoz en el procedimiento abreviado n.° 211/2012) La magistrada juez de lo Contencioso Administrativo de Badajoz le echa un rapapolvo a la Junta de Extremadura y se confiesa «perpleja y asombrada» por el hecho de que en 12 años de competencias educativas solo se haya celebrado una oposición para este cuerpo de docentes, y que la práctica habitual hayan sido las comisiones de servicio, un procedimiento excepcional por causa extraordinaria y urgente; convertirlo en habitual «es un auténtico fraude de ley», reprocha en su sentencia. Per aquest fet, declara la convocatòria nul·la de ple dret. (adjuntem la Sentència). A Catalunya des del 1995 amb la LOPAGCE es crea el cos d'Inspecció i té capacitat jurídica per convocar el concurs oposició. En 18 anys només ha convocat un únic concurs oposició. Com a Associació proposem la regularització d'aquesta situació insostenible per a un cos tècnic i professional.
Teresa Cambra

Presidenta
ProjecteINSPECTIO
Barcelona, 15 d'octubre de 2013